Stavební připravenost

27.06.2017

Bazén je nutné po montáži po celém obvodu obetonovat v tloušťce cca 20 cm. Pokud nebude dodrženo obetonování bazénu, hrozí v budoucnu deformace stěn bazénu vlivem neustálého sedání okolní zeminy.

Úvodem něco krátce z legislativy:

Stavební zákon upravuje, zda je či není nutné povolení k výstavbě bazénu. Jedná se o Stavební zákon ve Sbírce zákonů č.183/2006 ustanovení § 103 a § 104. Většina bazénu bude patřit do kategorie staveb, kde není nutné ani ohlášení. Zbytek bazénů bude patřit do kategorie, které lze zrealizovat na základě ohlášení.

Pokud bude bazén do 40 m2 zastavěné plochy, jednání se stavebním úřadem je následující:

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy spadá dle § 103 mezi stavby, na které není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu. Žadatel pouze vyplní Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu. Po vyplnění a podání tohoto formuláře na místně příslušný stavební úřad, má tento úřad lhůtu 30 dnů na posouzení záměru, zda je v souladu se stavebním zákonem. Jestli je záměr v souladu, vydá stavební úřad ve lhůtě 30 dnů územní souhlas se záměrem.

Pokud bude bazén nad 40 m2 zastavěné plochy, jednání se stavebním úřadem je následující:

Bazén nad 40 m2 zastavěné plochy spadá dle § 104 mezi stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní ohlášení stavby. Po vyplnění jednoduchého formuláře, doložení všech potřebných příloh a podání na místně příslušný úřad, má tento úřad lhůtu 40 dní na udělení souhlasu. Pokud stavební úřad ve lhůtě do 40-ti dnů žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani usnesení o zákazu stavby, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

A NYNÍ K SAMOTNÉ PŘÍPRAVĚ STAVBY:

Zemní práce

Zemní práce je možné provést bud' ručně nebo mechanizovaně. Veškeré výkopy pro bazény, včetně výkopů pro potrubí, musí být pravoúhlé. Půdorysné rozměry jámy pro osazení bazénu musí být větší proti vnějším rozměrům bazénů:

a) o cca 0,15 m v každém směru při vkládání bazénu do jámy (např. pro bazén vnějších rozměrů 3,00 x 6,00 m -nutno mít jámu min. 3,30 x 6,30 m)

b) minimálně o 0,5 m v každém směru při montáži bazénu přímo v jámě (např. pro bazén vnějších rozměrů 4x8m - nutno mít jámu minimálně 5,0 x 9,0 m)

Při mechanizovaném hloubení jámy pro kruhové a malé oválné bazény je výhodné boky dorovnat ručně, aby byl v každém směru prostor větší pouze o doporučenou hodnotu.

Hloubku výkopu je nutné určit podle výšky a způsobu osazení bazénu. Podle místa zabudování technologického zařízení je nutné připravit výkop i pro rozvody vody a případně, pokud není toto zařízení uloženo v objektu, i pro šachtu technologie. Šachta může být bud' plastová nebo betonová. Rozvody vody musí být uloženy v nezámrzné hloubce, tedy hloubka výkopu musí být minimálně cca 800 mm.
Všechny průrazy musí být v úrovni výkopů, aby se potrubí „nelámalo“. Minimální velikost je 400x200 mm.

Opatření při zvýšené hladině spodních vod

Při vysoké hladině spodních vod, tj. hladině převyšující úroveň základové desky, musí být pro stavbu a pro provoz bazénu splněna tato opatření:

 • Nutno vybudovat min. jednu čerpací šachtu, z které bude možné čerpat vodu po dobu montáže a po dobu vypouštění bazénu. Počet šachet je dán velikostí bazénu a množství spodních vod. Šachtička musí být min. o 0,5 m hlubší než dno bazénu. Kolem bazénu nutno natáhnout drenážní hadice nebo trubky, kterými bude voda sváděna do čerpací šachty.
 • Po dobu montáže je třeba vodu ze šachty (šachet) odčerpávat tak, aby úroveň vody byla pod úrovní základové desky.
 • Při provozu bazénu jak v létě, tak i v zimě, musí být hladina spodních vod udržována vždy pod úrovní vody v bazénu!
 • Před vyčerpáváním bazénu nutno hladinu spodních vod snížit pod úroveň základové desky tak, aby nemohlo dojít při vyčerpání k tlaku na dno.

Veškeré tyto opatření musí být provedeny a dodržovány také u šachet technologie!!

Betonáž základové desky

Základová deska je nezbytně nutná pro všechny bazény vyráběné naší firmou. Protože se jedná o poměrně velkou plochu a navíc v mnohých případech je bazén budován na místech násypů, je nutné tuto desku armovat betonářskou ocelí. Tloušťka betonové desky 15 - 20 cm.

Z důvodu nebezpečí mechanického poškození bazénu o nerovný beton, nutno dodržet rovinnost této armované plochy +/- 3 mm v obou směrech. Pokud tato podmínka nebude dodržena, nemůže dodavatel poskytnout na bazén záruku.

Jestliže je filtrační zařízení umísťováno do betonové šachty, musí být tato vybetonována spolu se základovou deskou. Nutno však šachtu zajistit proti průsaku vody do tohoto prostoru.

Obetonování bazénu

Po montáži technologie je možné provést obetonování bazénu.

Vstupní podmínky pro obetonování:
 • Beton B 10 – sušší směs -třída sednutí kužele S1
 • Minimální teplota při ukládání betonové směsi 5 °C
 • Rychlost kladení betonové směsi v m výšky vrstvy vybetonované za 1 hod = 0,20 m/hod
 • Vibrace 10% - poměr doby, po kterou probíhá vibrace k celkové době betonování vrstvy
 • U vnitřních bazénu musí být teplota napouštěné vody min. 16 °C
Postup obvodové betonáže :
 1. Do svislých výztuh po obvodu bazénu – ve kterých jsou předvrtané otvory s průměrem cca 10-12 mm, je provlečena betonářská ocel s průměrem 8 – 10 mm, čímž se bazén zafixuje do betonu. Pokud se potřebná fixace neprovede, může se stát, že se mezi beton a bazén dostane např. hlína nebo naplavenina, čímž se odtlačí a zdeformuje těleso bazénu!!
 2. Před obetonováním bazénu je potřeba zodpovědným způsobem zabezpečit rozepření horního okraje bazénu dle vnitřního rozměru, např. dřevěnými trámky.